top of page
Táncművészet
​Néptánc tanszak

 

Célunk a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a táncra, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközére tekintettel. A táncokon keresztül diákjaink megismerik hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. A tanulók személyisége ezáltal nyitottá válik a közösségi alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs készségüket. Nagy hatással van továbbá a tanulók szocializációs, kommunikációs készségére, kezdeményező készségére, kulturális tudatosságára, általános műveltségére. Lehetőséget nyújtunk ezen kívül a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük gazdagítására. Figyelembe vesszük az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat.

Főtárgyak
Népi játék (előképző)

 

A képzés elemi szinten járul hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm megélése.

Néptánc

A néptánc oktatás lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

 
Kötelező tantárgyak

Folklórismeret

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt feltárjuk a néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Rávilágítunk a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Élményszerűvé tesszük a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizáljuk az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez segítséget nyújtunk.

 
Tánctörténet

A tantárgy hozzájárul saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti érdeklődés felkeltéséhez, igényes képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez.

Választható tantárgyak
Táncjelírás – olvasás (továbbképző)

A képzés hozzájárul a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, motívumsorok lejegyzéséhez.

 
Népzenei alapismeretek

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon is választható tantárgy. A néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek bővítésével hozzájárul a tanulók népzenei neveléséhez. Rámutat a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Rávilágít a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, élményszerű ismereteket nyújt a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, zenekarokról. Elősegíti a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az összefüggések felismerését. Bővebb ismereteket nyújt a vokális népzene jellemzőiről, elősegíti a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata erősíti az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás.

ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK

A tanulók megismerik a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. Képesek lesznek az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre. Tudatosabban viselkednek a társak előtti kommunikációban, a párválasztásban és a szerepvállalásban.

 

ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK

A képzés során lehetőség adódik a zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztésére. A közösséghez tartozást, kötődés erősítését, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálást, a nemi identitás erősítését tartjuk szem előtt. Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése kiemelt feladatunk. A gyerekek a zene és tánc összefüggéseinek megfigyelésén keresztül képesek lesznek az összefüggések megfogalmazására, rendszerezésére. A magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítására és térben való használatára is buzdítjuk tanulóinkat. A népi ének tanulása során a tanult táncokhoz kötődő dalokat ismételjük, bővítjük, táncbéli kiáltások, táncszók hangzanak el. A különböző dialektusok táncainak, tánckultúrájának, táncalkalmak, a táncrend, a táncház szerepének megismerésére is sor kerül. Jellemző viseletdarabokat, azok elnevezéseit, öltözködési szabályokat, a táncos mozgás és a viselet összefüggéseit is feltárjuk az órákon. A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismerésére is adódik lehetőség.

 

TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK

Az alapfokra épülve az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések felismertetése következik a továbbképző évfolyamokon. A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismerése és meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése a legfőbb célkitűzés. Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység kialakítása alkalmával más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált szórakozás elsajátítására valamint a tanuló saját tapasztalatainak gyarapítására kerül sor a tanulás folyamán. Megismerkedünk a köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc, vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok, a legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események elemeivel. Mindeközben a táncművészet jelentősebb állomásainak feltérképezését, a műfajok közti átjárhatóság lehetőségeinek felismerését tartjuk szem előtt. Támogatjuk a táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismerését. Az egyéni látásmód, stílusérzék, valamint a táncműfajok iránti érzékenység, nyitottság, befogadó készség kialakítását is lehetővé tesszük. A művészi mozgás fajtáinak esztétikáját a különböző korok táncművészeti stílusainak tanulmányozásán keresztül mutatjuk be. A táncház mozgalom kialakulására – és hatásaira a mai táncművészetre - külön figyelmet fordítunk. Foglalkozunk még a koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotóival és kiemelkedő műveikkel a színpadi táncművészetben.

bottom of page